szary*nikt

41 tekstów – auto­rem jest sza­ry*nikt.

* * *

Nie widzialam cię całe lato
I już myślałam, że mi przeszło zupełnie
Ale dzi­siaj od no­wa, na starcie
Zaśmiałaś się
I mi odbilo
Kompletnie

Ser­ce zbudzi­lo się z drzemki
Za­biło jak poparzone
Jak coś mi zaczęłaś tlumaczyć
I koniec
Znów wszystko
Stracone

Dlacze­go to zaw­sze się dzieje
Kiedy zaglądasz mi w oczy
I pew­nie nie wiesz co robisz

A mi za­raz
Dusza
Wyskoczy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 października 2017, 00:14

* * *

Masz najsłod­szą duszę
Jaką kiedy­kol­wiek widziałam.
I naj­piękniej­sze oczy,
Ja­kie is­tnieją na świecie.
A wo­dos­pa­dy słów,
które z twych ust spadają
Ku­mulują się we mnie
Siejąc chaos i zamęt

Gdy oku­lary poprawiasz
To myślę so­bie czasami,
Że mam wiel­kiego farta
Mogąc na ciebie zerkać
Mi­mo, że tyl­ko ukradkiem
Mi­mo, że przy­pad­kiem niby
To jed­nak poczuć się mogę
Jak ktoś, kto wyg­rał juz wszystko. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 września 2017, 23:03

* * *

Przykre
Pat­rzeć w lustro
I widzieć tyl­ko
Ula­tujące skraw­ki ducha

Bar­dzo niemądrze
Jest stać
Obserwować
I nic z tym nie robić

Jed­nak męczące wy­daje się
Łapa­nie sa­mego siebie

Kiedy na­wet nie potrafię
Złapać oddechu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 marca 2017, 23:09

Niewiadomoco

Kocham cię
Trochę za bardzo

Nasze roz­sta­nie jest nieuniknione
Mi­mo, że nie jes­teśmy razem.
Wyjeżdżam.
Ni­by to do­piero za półto­ra roku.
Ale jednak.
Kocham cię!! Kocham cię a nig­dy nie kochałam ni­kogo !!!
Ro­zumiesz ? Nie ro­zumiesz, bo nie wiesz.

Nigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 lutego 2017, 21:43

* * *

Kiedy rozmawiamy
czuję się jak­bym dryfowała
po taf­li najgłębsze­go je­ziora świata
mam wrażenie
że w ta­kich chwilach
za­nika czasoprzestrzeń
nag­le nieważny sta­je się
dzwo­niący w kie­sze­ni telefon
ig­no­ruję wszys­tko i wszystkich
a godzi­na trwa ja­kieś 60 sekund
To jest szalone

A jeszcze jak się zaśmiejesz
To już w ogóle
Koniec

Jes­tem cała twoja. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 lutego 2017, 01:19

* * *

Pa­miętasz?
Jak by­liśmy mali
Świat był ma­giczną krainą

Ba­wiliśmy się
W pias­ku, na trawie
Uda­waliśmy, że jes­teśmy rodziną

Al­bo, że
sprze­dajesz coś w sklepie
A liście to były pieniądze

I wte­dy
To się liczyło
Nie było prob­le­mu, tak sądzę

Raz, pa­miętasz ? 
Uciek­liśmy z domu
Mój ta­ta nas szu­kał do nocy

A rankiem
Przyszedłem po Ciebie,
I strze­laliśmy ze sta­rej procy

A potem
Pa­miętam jak dziś
Wygłupialiśmy sie na łące

I wte­dy Cię pokochałem
I na­dal Cię kocham.
Tak sądzę 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 lutego 2017, 19:30

* * *

Wpat­rzo­na
W chłodne
Styczniowe niebo

Tęsknie
Za czymś
cze­go daw­no już nie ma

Chciałabym
Żebyśmy w końcu
Przes­ta­li udawać

Ludzi
Perfekcyjnych
Doskonałych
Nie do złamania 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 lutego 2017, 15:33

Jesienią

Je­sienią wszys­cy beznadziejni
Zakładają ciepłe skar­pe­ty,
parzą her­batę z cytryną,
cho­wają się pod gru­be koce

Nie wychodzą z domów,
Słuchają naj­smut­niej­szych piose­nek zna­lezionych w odmętach internetu
Przy­tulają ko­ty, psy, szczury
Niez­byt emoc­jo­nal­nie wpat­rując się w krop­le deszczu na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 września 2016, 20:36

Naj­lep­sze życze­nie głównie do­rosłym, którzy nie dos­ta­li pre­zentów.
Tym, którzy się bun­tują, prze­ciw­ko cho­remu sys­te­mowi świata ludzi pełnoletnich.
Tym, którzy tyl­ko po­zor­nie są dziecinni. 

myśl • 1 czerwca 2016, 17:53

* * *

Na­wet gdy kwiet­niowe słońce
Wed­rze się w świat sza­ry
Na­dal będą się przyt­ra­fiać
Życiowe koszma­ry

Ktoś z kimś zerwie
Ktoś gdzieś zgi­nie
Ktoś się zgu­bi
Ktoś w maszynę
się za­mieni z ser­cem z lodu

Tyl­ko trochę lżej nam będzie
Mi­jać twarze oświet­lo­ne

Cho­ciaż ciągle
Nie wiedzące
W która stronę

Iść 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 marca 2016, 22:07

szary*nikt

Zeszyty
  • *** – ***

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szary*nikt

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 października 2017, 20:54zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nie widzialam cię całe [...]

13 października 2017, 00:14szary*nikt do­dał no­wy tek­st Nie widzialam cię całe [...]

8 września 2017, 22:10Salomon sko­men­to­wał tek­st Masz najsłod­szą duszę Jaką kiedy­kol­wiek [...]

8 września 2017, 03:44JaJo sko­men­to­wał tek­st Masz najsłod­szą duszę Jaką kiedy­kol­wiek [...]

7 września 2017, 23:03szary*nikt do­dał no­wy tek­st Masz najsłod­szą duszę Jaką kiedy­kol­wiek [...]

20 marca 2017, 17:23mill sko­men­to­wał tek­st Przykre Patrzeć w lus­tro I widzieć [...]

15 lutego 2017, 23:4622luty sko­men­to­wał tek­st Niewiadomoco

9 lutego 2017, 08:51Papużka sko­men­to­wał tek­st Wpatrzona W chłod­ne Styczniowe niebo Tęsknie Za [...]

9 lutego 2017, 06:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st Kiedy roz­ma­wiamy czuję się jak­bym [...]

9 lutego 2017, 06:42JaiTy sko­men­to­wał tek­st Pamiętasz? Jak by­liśmy ma­li Świat [...]